Лов на дива свиња

Пред почетокот на ловната сезона за дива свиња, на младите ловци би им сугерирале, а искусните…

Оценување на роговјето на срндакот

  Срната е природно застапена во нашата држава и се сретнува во сите ловишта за крупен…

Ловот на фазани посебен предизвик за ловџиите

  Фазанот е алохтон вид на дивеч во нашата држава. Неговот населување во минатото било интензивно…

Пролетното пребројување на дивечот обврска на добриот домаќин

  Без реално утврдена состојба нема ни добри планови за стопанисување. Иако пребројувањето на дивечот е…

Броење на срнскиот дивеч во ловиштето

  За утврдување на точната состојба на срнскиот дивеч важат одредени начела. За да се изведе…

Ловечки кодекс

  Дивечот завзема значајно место во целокупните односи на општеството кон природата. Современите општествени политички или…

Обработка на одстреланиот дивеч

  Начинот на кој постапувате со дивечот после одстрелот, многу е важен за кавалитетот на месото.…

Корозија, заштита и чистење на цевките од оружјето

  Крајот на сезоната на лов е вистинско времедетално да го прегледаме своето ловечко оружје. Деталното…

Реаклиматизација и аклиматизација на дивечот

  Честопати, при одгледувањето на дивечот во слободна природа е присутен еден мошне сериозен проблем. Имено,…

Како да се избегне несреќа при лов

  НИКОГАШ не ја насочувајте пушката кон луѓето, дури и кога добро знаете дека таа е…

Време е за лов на шумска шљука и голем бекасин

  Задоволството за поголемиот број на ловци – ловот на диви свињи – заврши во месец јануари. Крајот на сезоната…

You cannot copy content of this page