Чисто ловиште = Чиста природа

  Отпадот околу патиштата, на бреговите на реките и потоците, во шумите, црпи и негово постојано…

Најпознатите Велешки Ловци

  Изградбата на железничката пруга Скопје – Солун во многу помогнала за поврзување на Велес со…

Развој на ловството во Валандовско

  Според сеќавањето на некои постари ловци како и од понудените податоци, може да се констатира…

Ловечко друштво “Буковац“ од Кратово

  Прецизен податок за формирање на ЛД “Буковац“ нема па затоа ќе се повикам на најстариот…

Здружение Ловечко друштво “Руен“ од Велес

  Здружението ловечко друштво (ЗЛД) ,,РУЕН,,- Велес е едно од ретките друштва во Република Македонија за…

Ловно – риболовно здружение “Пелагонија – Пелистер” од Битола

  Ловството во битолскиот регион има богата традиција. Иако ловот на овие простори богати со дивеч…

Ловечко друштво “Сокол“ од Куманово

  Ловечкото друштво “Сокол“ од Куманово е едно од најстарите ловечки друштва во Р. Македонија. Тоа…

Ловиште “Џумајлија“

  Според многу параметри ова е најубавото и најатрактивно ловиште за ситен дивеч во нашата држава.…

Ловечко друштво “Песјак“ од Македонски Брод

  Ловечкото друштво “Песјак“ од Македонски Брод е формирано кон средината на минатиот век (во 1948…

You cannot copy content of this page