Развој на ловството во Валандовско

  Според сеќавањето на некои постари ловци како и од понудените податоци, може да се констатира…

Ловечко друштво “Буковац“ од Кратово

  Прецизен податок за формирање на ЛД “Буковац“ нема па затоа ќе се повикам на најстариот…

Пролетното пребројување на дивечот обврска на добриот домаќин

  Без реално утврдена состојба нема ни добри планови за стопанисување. Иако пребројувањето на дивечот е…

Во цела држава има само еден ловен инспектор

  Во моментов во државава  официјално, има само еден ловен инспектор и тоа во Скопје.  На…

Здружение Ловечко друштво “Руен“ од Велес

  Здружението ловечко друштво (ЗЛД) ,,РУЕН,,- Велес е едно од ретките друштва во Република Македонија за…

Ловно – риболовно здружение “Пелагонија – Пелистер” од Битола

  Ловството во битолскиот регион има богата традиција. Иако ловот на овие простори богати со дивеч…

Ловечко друштво “Сокол“ од Куманово

  Ловечкото друштво “Сокол“ од Куманово е едно од најстарите ловечки друштва во Р. Македонија. Тоа…

Ловиште “Џумајлија“

  Според многу параметри ова е најубавото и најатрактивно ловиште за ситен дивеч во нашата држава.…

Ловечко друштво “Песјак“ од Македонски Брод

  Ловечкото друштво “Песјак“ од Македонски Брод е формирано кон средината на минатиот век (во 1948…

Ловиште “Караорман“

  Ловиштето “Караорман“ се простира во југозападниот дел од нашата држава и припаѓа на Охридско-Преспанското ловностопанско…

Ловечко друштво “Елен“ од Кичево

  Кичевскиот ловен реон важи за еден од најдобрите во нашата држава за крупен дивеч, особено…

You cannot copy content of this page