Јавен повик за давање на дивечот во 43 ловишта на концесија

  Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави Јавен повик за давање на дивечот на користење…

Историјат на ловиштето „Лешница“

Заради богатиот и уникатен биодиверзитет на локалитетот Лешница, во 1986 година врз основа на тогашните Закон…

Ловството е поширок поим од ловот, шанса за развој на туризмот

  Ловниот туризам со генерирање приход за концесионерот на дивечот во ловиштето, може да генерира и…

Чисто ловиште = Чиста природа

  Отпадот околу патиштата, на бреговите на реките и потоците, во шумите, црпи и негово постојано…

Известување до концесионерите на дивечот во ловиштата

  Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Сектор за шумарство и ловство ги известува концесионерите на…

Ловците ќе останат без ловни терени откако Шара ќе се заштити

  Ловечките друштва кои се концесионери на ловните терени на шарпланинското подрачје не се согласуваат Шар…

Развој на ловството во Валандовско

  Според сеќавањето на некои постари ловци како и од понудените податоци, може да се констатира…

Ловечко друштво “Буковац“ од Кратово

  Прецизен податок за формирање на ЛД “Буковац“ нема па затоа ќе се повикам на најстариот…

Пролетното пребројување на дивечот обврска на добриот домаќин

  Без реално утврдена состојба нема ни добри планови за стопанисување. Иако пребројувањето на дивечот е…

You cannot copy content of this page