Производство и ставање во промет на месо од дивеч

Производство и ставање во промет на месо од дивеч од страна на примарните производители и објектите…

Сур орел (Aquila chrysaetos)

  Сур орел или златниот орел (науч. Aquila chrysaetos) е една од најголемите дневни грабливи птици. Тој е…

Волк (Canis lupus)

  Волците живеат во голем број на различи опкружувања. Благодарение на својата голема прилагодливост, успеваат да…

Фазан (Phasianus sp.)

  Фазанот не е дел од автохтоната европска фауна. Името го добил по реката Phasis која…

Шумска шљука (Scolopax rusticola)

  Шумската шљука е птица преселничка. Во нашите краишта е зимски резидент. Летата ги минува во…

Елен лопатар (Dama dama)

  Еленот лопатар или шарениот елен (Dama dama) и припаѓа на фамилијата Cervidae, подфамилија Cervinae и…

Верверица (Sciurus vulgaris)

  Црвената верверица или Евроазиската црвена верверица (Sciurus vulgaris) е еден од видовите на верверици. Европските…

Лисица (Vulpes vulpes)

  Лисицата или црвената лисица (Vulpes vulpes) е најпозната од сите видови на лисици. Taa е…

Дива пајка (Anas Platyrhynchos)

  Дивата пајка (Anas Platyrhynchos) или глуварата е најзастапена барска птица кај нас. И покрај тоа…

Зајак (Lepus europaeus)

  Обичниот зајак е еден широко распространет вид на ситен дивеч. Ја населува речиси цела Европа,…

Полска еребица (Perdix perdix)

  Еребицата (лат. Perdix) е род на птици од фамилијата на кокошки, која воглавно ги населува…

Дивокоза (Rupicapra rupicapra)

  Не случајно дивокозата се наоѓа на грбот на националните паркови во нашата држава. Таа е…

You cannot copy content of this page