Муниција за пушки сачмарки, делови на патронот за пушки сачмарки

  Според својата намена, муницијата за сачмарките може да биде: стандардна (за отстрел на ситен дивеч)…

Поделба на ловечкото оружје

  За да можеме да дадеме некои од основните ознаки на оваа навистина широка тема, прво…

Влијание на должината на цевката на прецизноста на карабинот

  Кратката цевка сама по себе на подразбира и паѓање на прецизноста и употребливоста на ловните…

Техника на пукање од пушка сачмарка

  За разлика од пушките со изжлебени цевки (кугларите), кај пушките сачмарки брзите рефлекси и прилагодливоста…

Избор на добра ловечка оптика

  Изборот на оптички прибор за лов е еден од главните приоритети на поголемиот дел од…

Зошто пропаѓаат олучените цевки

  Кои фактори впијаат врз корозијата на цевката…? Фразата “нагризана цевка”, често се употребува и често…

Мерки на сигурност при употреба на сачмарка

  Со секое оружје ракувајте како да е наполнето Тоа е најважно правило. Ако некој ви…

Развој на ловечките пушки

  Со развитокот на огненото оружје низ историјата и ловечкото оружје го поминало патот од пушка…

Ловечки пушки комбинирки

  Искуствата на голем број ловци говорат за практичноста на ловечките пушки со комбинирани цевки. Комбинираното…

Како да ги сочуваме ловечките пушки во зимските услови

  Најскап дел од ловечкиот комплет секако дека е оружјето. Покрај новите прописи и процедури за…

Корозија, заштита и чистење на цевките од оружјето

  Крајот на сезоната на лов е вистинско времедетално да го прегледаме своето ловечко оружје. Деталното…

Слики на преполовени куршуми

  Фото серијата на Сабине Перлман насловена како “куршуми“ привлече големо внимание. Таа фотографиите ги направила…

You cannot copy content of this page