Набљудувачници и чеки

 

Чеките овозможуваат набљудување на дивечот, но од нив може и да се лови. Значи тие имаат две многу значајни различни намени за спроведување на одгледно-заштитните мерки во ловството.

Набљудувачниците се ловностопански објекти кои им овозможуваат  на одгледувачите од одредена положба над површината на ловиштето да се набљудува дивечот за потребите на одгледувањето и заштитата на дивечот. Од таа причина набљудувачниците најчесто се градат покрај местата за прихрана на дивечот (хранилишта).

Чеките кои се користат за пречекување на дивечот при поединечниот лов се ловнотехнички објекти. Тие не само што ги потпомагаат спроведувањто на одгледно-заштитните мерки во ловиштата, туку и овозможуваат поголема безбедност при ловот. Ловецот на чеката е во фиксна позиција, па така останатите учесници во ловот ја знаат неговата позиција, што овозможува одредување на зона на безбедно гаќање. покрај тоа гаѓањето од чеките се врши под оштар агол, па зрното секогаш завршува во земја, а влијанието на косот гаѓање е занемарлив.

 

ОД НАБЉУДУВАЧНИЦА НИКОГАШ НЕ СЕ ВРШИ ОТСТРЕЛ за разлика од чеките кои служат за пречекување на дивечот при поединечен лов.

 

Чеките и набљудувачниците се многу важни ловнотехнички објекти во ловиштата. Затоа е од исклучителна важност тие да се градат во ловиштата, особено во зарамнетите терени каде нема издигнатити точки на теренот.

Чеките можат да бидет:

  • високи и
  • ниски.

Во поглед на покривот чеките можат да бидат:

  • покриени и
  • откриени.

Најзгодни се чеките кои се покриени бидејќи ги штитат ловците од атмосферските непогоди (дожд, снег). Што се однесува до дизајнот, само небото е граница на човековата фантазија и идеја за нивен изглед. Па така се сретнуваат од наједноставни изградени од неколку летви заковани помеѓу гранките во некое стебло, па се до најсофистицирани опремени цо целосен комфорт за престој.

Visoki ceki

Високите чеки за лов даваат можност за добро набљудување, избор на возрасна и полова категорија, намалена е можноста на ранување на дивечот и негово минимално вознемирување. До чеките редовно води шумски пат, па доаѓањето до чеката на ловецот, како и самата манипулација со отстреланиот дивеч е лесна и едноставна.

Набљувачниците се поставуваат во близина на хранилиштата или поилиштата, бидејќи тоа се места на кои може најлесно да се прати бројноста и структурата на дивечот.

Чеките вградени во стеблата воглавном се отворени и вклопени во околината, обично немаат кров, но може да им се направи настрешница. Постојат и привремени заседи каде се изработиваат само скали, a на гранките се поставуваат даски за седење и даски за нозе.

Вкопани чеки се градат во планинските предели за чекање на волци. Во падина се ископува дупка со димензии 2х2 метри, која во внатрешноста се обложува со даски, се поставува кров на кој се враќа земјата како и бусени со трева кои замаскируваат све. Обично овие чеки на кровот имаат отвор со скали за спуштање внатре како и отвор за пукање. Предност на ваквите чеки е што се незабележителни, а преку зима потопли од подигнатите чеки. Вакви чеки исто така можат да се прават и за лов на лисици.

Преносните чеки најчесто се метални кои можат да се расклопат и донесат на предвиденото место. Постојат и дрвени преносни чеки кои се изработуваат од лесно дрво и кои можат да се превезуваат од едно место во ловиштето во друго. Овие чеки за дивечот да се привикне на нив, се донесуваат неколку дена пред планираниот дочек и лов или набљудување, и при тоа малку се замаскируваат за подобро вклопување во околината.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page