Ловството е поширок поим од ловот, шанса за развој на туризмот

 

Ловниот туризам со генерирање приход за концесионерот на дивечот во ловиштето, може да генерира и дополнителен приход за локалното население (рурална област) и да биде добар начин за заштита на природата и контрола на одржувањето на животинските видови, почитувајќи ги соодветните законскитеи подзаконските прописи.

 

Токму сега, кога ловството во однос на неговото економско и социјално значење (заштита на природата и живеалиштата, развој на руралниот туризам итн.) во однос на неговиот бруто-производ треба да зазема значајно место во стопанството, обучените кадри, без разлика колку и да се ентузијасти, не можат да ги задоволат потребите на современите пазари. Крајно време е да почнеме да создаваме современо ловство, односно такво кое целосно ќе се заснова на современи научно докажани сознанија од современото шумарство, агрономија, ветеринарство, биологија, екологија, економија и организација.

Ловството е поширок поим од ловот.

Основната дејност во ловството е секако ловот. Современите процеси на автоматизација, индустријализација и урбанизација, со сета пропратна деградација на животната средина, се придружени со бројни облици на дехуманизација и отуѓување на човекот од природата, па дури и од човечката суштина. Од друга страна, овие процеси подразбираат зголемување на дневното, неделното и годишното слободно време на вработениот и го мотивираат слободното време да го користи во природа, посетувајќи различни дестинации во земјата и странство со цел лична рекреација, едукација, итн. Сето тоа им овозможува туризам, во овој контекст ловен туризам, кој се реализира во директен контакт со природата и преку директно користење на природните ресурси. Ловниот туризам не само што е составен дел стопанисувањето со ловиштата, туку во исто време и сегмент од туризмот како стопанска гранка, селективен вид со специфични карактеристики на понуда и побарувачка. На него учествуваат туристи со висока куповна моќ кои не припаѓаат на масите туку на елитата.

 

Добар начин за заштита на природата и животинските видови

Ловниот туризам е всушност „туристичко движење чија основна цел (мотив) е активно да престојува и да се занимава со лов како форма на рекреација во здрава природна средина“, или „давање услуги на заинтересирани домашни и странски ловци – туристи, за организирање посети до нашите ловишта за отстрел на крупен и ситен дивеч или само набљудување/набљудување или отстрел (фотосафари) на дивеч“ со плаќање на соодветната такса пропишана со Ценовникот на услуги за отстрел и лов на дивеч.

Loven turizam

Ловниот туризам, со генерирање приход за концесионерите на ловиштата, може да генерира и дополнителен приход за локалното население (рурална област) и да биде добар начин за заштита на природата и контрола на одржувањето на животинските видови, почитувајќи ги соодветните законските прописи и правилници.

Сè може да биде убаво, и дестинацијата на ловиштето и квалитетот и бројот на понудениот дивеч и уреденоста на ловиштето, но во сето тоа луѓето кои се директно вклучени во процесот треба да поседуваат одредени квалитети за професионално , правилно и неемотивно да ја комплетираат ловно -туристичка услуга на задоволство на ловеците туристи и концесионерите, а со тоа да создадат интерес кај постојните ловци – туристи за повторно да ги посетат, а воедно да придобијат и нови ловци – туристи.

Изборот на квалитетен професионален водич за ловците – туристи треба да се заснова на следните елементи:

Loven turizam

 • најниско стручно образование од IV степен; средно шумарско училиште, земјоделско или ветеринарно (и специјализација на образование V-степен – лов, со постојано усовршување),
 • комуникациски вештини,
 • познавање на странски јазици (англиски, германски или италијански),
 • снаодливост и флексибилност,
 • искреност, етичност – морал, искуство во лоството,
 • треба да биде ведар, духовит, аниматор,
 • љубезен, стрплив, тактичен,
 • услужен, секогаш подготвен да даде информации,
 • смирен, мора да знае да се контролира, да има осет за мерка,
 • да планира и предвиди сè,
 • да ја сакате својата струка и работа во ловството,
 • на сите подеднакво да им посветува внимание, личен пристап,
 • да памти гости, има добра меморија,
 • точност и одговорност,
 • да се однесува ловечки и да ја почитува ловечката етика (облека и сл.),
 • да е со постојаното место на живеење во непосредна близина на ловиштето.

Се подразбира: работата на професионален придружник на ловци-туристи да ја врши според пропишаниот опис на работното место и работните задачи. Неопходна е законска регулатива, како што се членството во Ловечка федерација на Македонија (ловечка книшка), право на поседување и носење ловечко оружје (дозвола за оружје), положен ловечки испит, положен испит за оценувач на ловечки трофеи и положен испит за ловочувар.

 

Рекламни елементи:

Loven turizam

 • информации за ловиштето пред пристигнувањето во ловиштето (каталози, саеми, итн.),
 • фотографии со соодветни детали од ловиштето пред пристигнување или фотографии од трофеен дивеч кој се нуди, односно информации за капитални трофеи од ловиштето, годишен план за отстрел на крупен дивеч. За ситен дивеч; годишен план на застрел, можен број на застрел на природно одгледани единки, односно какви се можностите за застрел на вештачко одгледан дивеч од и сл.
 • валиден ценовник за застрел на дивеч и на услуги за тековната ловна година,
 • законски прописи за учество во лов, ловџии или ловечко куче,
 • можност за резервирање термини за лов,
 • опис на патот до ловиштето,
 • претстсавник на концесионерот на дивеч во ловиштето ги пречекува и прима ловци – туристи,
 • на ловците информациите по пристигнувањето прво им ги дава концесионерот-домаќин,
 • место на престојување, сместување, други услуги,
 • место за прехрана со ценовник за храна и пијалоци,
 • други атракции и привлечни места во ловиштето или околината,
 • инфраструктура и околина,
 • испраќање на гостителовци при заминување и патување при враќање,
 • соодветен т.н сувенир за гостинот ловец; ловечка машна, ловечка значка, ЦД итн.
 • контакт и спомени по враќањето.

 

Сместување на ловците:

 • се препорачуваат наменски ловечки куќи на концесионерот на дивеч во ловиштето, кои мора да исполнуваат прифатливата категорија на сместување со придружни средства за информирање и комуникација од јавен карактер,
 • Раководителот на ловечката куќа ги пречекува и ги придружува гостите ловци заедно со концесионерот на дивеч во ловиштето, професионалната придружба и останатиот персонал.
 • сите цени на пијалоци, храна и сместување мора да бидат достапни – транспарентни,
 • Сервисниот персонал (келнери, готвачи итн.) кој им е на располагање на ловците на туристи мора да биде квалификуван за работата, и да ја извршува професионално и правилно (се подразбира познавање на странски јазици).

Развојот на квалитетниот ловен туризам зависи од низа други фактори на одговорниот туризам, а тој е можен само со негово вклучување во стратешките развојни планови на македонскиот ловен туризам врз основа на детални истражувачки и развојни проекти, наместо врз основа на индивидуални ставови и локални фактори. Само врз основа на конкретни развојни проекти може да се бараат средства и да се постават развојни планови за поединечни ловишта, а со тоа и рурална област во која е востановено ловиштето, односно место, град или општина.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page