Ловечко друштво “Буковац“ од Кратово

 

Прецизен податок за формирање на ЛД “Буковац“ нема па затоа ќе се повикам на најстариот пишан податок кој датира од 17 декември 1945 година. Ова ловечко друштво е формирано под името “Околијско лов. удружение“.

Под ова име постои се до почетокот на 70-тите (1973) години кога го менува името во ЛД “Буковац“, според името на истоимениот рид на Осоговските планини (југоисточно од градот Кратово).

Ловечкото друштво “Буковац“ е со седиште во Кратово. Бројот на членови на друштвото варира од година во година, но се движи во рамките помеѓу 300 и 350 членови.

Ловечкото друштво поседува две ловни куќи, од кои првата ловечка куќа “Павлица“ се наоѓа кај село Шлегово, а втората се наоѓа на м.в. “Павлеви ниви“ во атарот на село Куново. Друштвото поседува и канцелариски простор во центарот на Кратово на ул: Св. Ѓорѓи бб, каде што се наоѓа неговото седиште.

Во изминатиот период друштвото стопанисуваше со три од четири ловишта во Кратовско и тоа со: “Рудари“, “Куклица“ и “Живалево“. Трите ловишта се за ситен дивеч и тоа се терени како створени за дивиот зајак.

Праксата покажува дека ловното друштво добро стопанисува со ловиштата. Иако има вработено само еден ловочувар, поради специфичноста на теренот и пред се поради добрата организација како и ангажираноста на луѓето од управата и ловците, грижата за дивечот во ловиштата е на високо ниво.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page