Класификација на дивечот

Класификацијата на дивечот се врши од три гледишта: Законско, Стручно и Научно.   Законска класификација на…

Ќе се менува Законот за ловството

  Предлог-Законот за измената и дополнувањето на Законот за ловството има за цел да го доуреди…

Правилник за униформата, легитимацијата и оружјето на ловочуварот

  Иако ловечките друштва и концесионерите на ловиштата најчесто во зависност од личнот вкус и стандард…

Оштетен ценовник за дивеч

  Претпоставувам дека многу ловци во нашата држава не се запознаени со оштетниот Ценовник за висината…

Начин на одржување и полагање на ловечкиот испит

  Неодамна во Службен весник излегоа измените и дополнувањата на Законот за ловството со кои се…

Закон за ловството

  ЗАКОН ЗА ЛОВСТВОТО Службен весник на РМ, бр. 26 од 24.02.2009 година   I. ОПШТИ…

You cannot copy content of this page