Развој на ловството во Валандовско

  Според сеќавањето на некои постари ловци како и од понудените податоци, може да се констатира…

Закон за оружјето (пречистен текст)

Ова е прочистена верзија на Законот за орујето, кој е од големо значење за ловците. Во…

Ловиштето “Ниџе“ збогатено со нови грла дивеч

  Развојот во ловиштето “Ниџе“ е повеќе од очигледен. Инфраструктура, сместувачки капацитети, почитување на Законот за…

You cannot copy content of this page