Складишта за храна за дивеч

  Складиштата се такви ловнотехнички објекти со помош на кои на подрачјето на ловиштето, се складира…

Солишта за дивеч

  Солта игра важна улога во прехраната на дивечот, особено на крупниот дивеч. Солта го подобрува…

Засолништа за ситен дивеч

  Формирањето на засолништата за дивечот се врши со садење на најразлични видови грмушки, полугрмушки, дрвја…

Поилишта за дивеч

  Идеално е низ ловиштето да тече река, потоци и поточиња, ако има природни извори, езера…

Хранилишта за дивеч

  Во ловиштата во поединечни периоди од годината (во зима) се јавува недостаток  на храна или…

Набљудувачници и чеки

  Чеките овозможуваат набљудување на дивечот, но од нив може и да се лови. Значи тие…

Ловно – туристички објекти

  Веќе е кажано дела ловниот туризам е специфичен и многу скап туризам усмерен кон дивечот…

You cannot copy content of this page