Лисица (Vulpes vulpes)

  Лисицата или црвената лисица (Vulpes vulpes) е најпозната од сите видови на лисици. Taa е…

Дива пајка (Anas Platyrhynchos)

  Дивата пајка (Anas Platyrhynchos) или глуварата е најзастапена барска птица кај нас. И покрај тоа…

Зајак (Lepus europaeus)

  Обичниот зајак е еден широко распространет вид на ситен дивеч. Ја населува речиси цела Европа,…

Полска еребица (Perdix perdix)

  Еребицата (лат. Perdix) е род на птици од фамилијата на кокошки, која воглавно ги населува…

Дивокоза (Rupicapra rupicapra)

  Не случајно дивокозата се наоѓа на грбот на националните паркови во нашата држава. Таа е…

Дива свиња (Sus scrofa)

  Дивата свиња кај нас е мошне ценет ловен дивеч. Покрај тоа што дава голема количина…

Срна (Capreolus capreolus)

  Срна (обична срна, срндак, Capreolus capreolus) е шумско животно кое географски е распространето на подрачјето на средна…

Еребица камењарка (Alectoris graeca)

  Еребица камењарка е жител на Евроазија. Таа ги населува претежно подрачјата што се под влијание…

Мечка (Ursus arctos)

  Мечката е најголем вид од дивечот во нашата држава. Тие во Македонија се заштитен вид…

You cannot copy content of this page