Blog

Мурсија ќе дозволи лов на диви свињи 365 дена во годината

Регионот Мурсија во Шпанија изготвува наредба со која ќе се дозволи ловот на диви свињи да…

Дива свиња уби неготински ловџија

Дека ловот на диви свињи исклучително опасен, најнов доказ е несреќата при лов што се случи…

Лов на дива свиња

Пред почетокот на ловната сезона за дива свиња, на младите ловци би им сугерирале, а искусните…

Производство и ставање во промет на месо од дивеч

Производство и ставање во промет на месо од дивеч од страна на примарните производители и објектите…

Оценување на роговјето на срндакот

  Срната е природно застапена во нашата држава и се сретнува во сите ловишта за крупен…

Обука на кучиња гоничи

  Гоничите се најстара раса на ловечки кучиња од кои најверојатно настанале повеќето ловечки раси на…

Сур орел (Aquila chrysaetos)

  Сур орел или златниот орел (науч. Aquila chrysaetos) е една од најголемите дневни грабливи птици. Тој е…

Ловот на фазани посебен предизвик за ловџиите

  Фазанот е алохтон вид на дивеч во нашата држава. Неговот населување во минатото било интензивно…

Муниција за пушки сачмарки, делови на патронот за пушки сачмарки

  Според својата намена, муницијата за сачмарките може да биде: стандардна (за отстрел на ситен дивеч)…

Соколарството хоби на богаташи

  Ловот со птици грабливки се претпоставува дека потекнува од номадските народи на Азијатските рамници. Номадите…

Англиски Поентер

  Спротивно на општото мислење оваа раса не ја створиле Англичаните, туку расата настанала со подобрување…

Лековитост на месото од дивеч

  Дивечот се јадел во почетоците на цивилизацијата заедно со диво овошје и зеленчук. Дивечот поради…

You cannot copy content of this page